O nás

Business in Motion

Novinky

  • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Podmienky používania

Autorské práva

  • Internetové stránky www.perpetuus.sk a www.cnc.sk sú vlastnené a prevádzkované spoločnosťou CNC, a. s., so sídlom Strojnícka 33, 821 05 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2700/B, IČO: 35 810 408, IČ DPH: SK2020246305 a ktorá je oprávnená vykonávať majetkové práva autora k vyššie uvedeným internetovým stránkam v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  • Prevádzkovateľ je vykonávateľom majetkových práv autora ku všetkým materiálom uverejneným Prevádzkovateľom na internetových stránkach www.perpetuus.sk a www.cnc.sk vrátane všetkého textu, dizajnu stránky, technických nákresov, grafiky, obrázkov a fotografií uverejnených na internetových stránkach, rovnako ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov umiestnených na týchto internetových stránkach.
  • Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov týkajúce sa používania týchto internetových stránok sa riadia týmito Pravidlami používania, ktoré sa vzťahujú na každého, kto navštívi tieto stránky (ďalej len „Používateľ“). Vstupom na ktorúkoľvek internetovú stránku Prevádzkovateľa alebo akýmkoľvek použitím ktorejkoľvek informácie uverejnenej na akejkoľvek internetovej stránke Prevádzkovateľa, súhlasí Používateľ s týmito Pravidlami používania.
  • Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach www.perpetuus.sk ani žiadnej inej lokalite, ktorú spoločnosť CNC, a. s., vlastní, prevádzkuje alebo riadi alebo ktorá je prevádzkovaná na základe licencie od spoločnosti CNC, s výnimkou tohto dokumentu, nebude pokladané za právny úkon, ak nie je vyslovene uvedené inak.

Právne informácie špecificky sa týkajúce dokumentov dostupných v tejto lokalite

  • Používanie dokumentov (napríklad štúdií „white papers“, tlačových správ, zoznamov údajov a zoznamov najčastejšie kladených otázok „FAQ“) prevzatých z tohto servera (ďalej „server“), je povolené pri splnení nasledujúcich podmienok:
1. Všetky kópie budú obsahovať informácie o autorských právach uvedené nižšie.
2. Uvedené dokumenty z tohto servera budú používané len na informatívne a nekomerčné alebo osobné účely a nebudú kopírované ani odosielané na žiadny počítač v sieti, ani publikované v akýchkoľvek médiách.
3. Žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.
  • Uvedený pojem „dokumenty“ nezahŕňa grafické usporiadanie alebo úpravu lokality www.perpetuus.sk ani žiadnej inej lokality, ktorú spoločnosť CNC, a. s., vlastní, prevádzkuje alebo riadi, alebo ktorá je prevádzkovaná na základe licencie od spoločnosti CNC. Elementy lokalít www spoločnosti CNC sú chránené zákonmi o ochranných a obchodných známkach, nekalej súťaži a ďalšími, a nesmú byť kopírované alebo imitované ani ako celok, ani ich časti. Bez výslovného súhlasu spoločnosti CNC sa z nijakej lokality www spoločnosti CNC nesmú kopírovať ani prenášať žiadne logá, grafické prvky, zvuk, ani obraz.
  • Spoločnosť CNC a/alebo jej príslušní dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia, pokiaľ ide o vhodnosť informácií obsiahnutých v spomínaných dokumentoch a súvisiacej grafike, publikovaných na tomto serveri, na akýkoľvek účel. Všetky dokumenty a súvisiaca grafika sú poskytované „tak, ako sú”, bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť CNC a/alebo jej príslušní dodávatelia týmto vyhlasujú, že neposkytujú žiadne záruky vzťahujúce sa na uvedené informácie vrátane implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, právneho titulu a neporušenia cudzích práv. Spoločnosť CNC, a. s., a/alebo jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne mimoriadne, nepriame či následné škody ani za žiadne ujmy spôsobené škodou z používania, stratou údajov alebo ziskov, či už v dôsledku konania podľa zmluvy, z nedbalosti alebo následkom iného protiprávneho konania, vyplývajúce z alebo súvisiace s používaním informácií, ktoré sú dostupné na tomto serveri.
  • Dokumenty a súvisiaca grafika publikované na tomto serveri môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa z času na čas menia. Spoločnosť CNC, a. s., a/alebo jej dodávatelia môžu kedykoľvek vylepšiť alebo zmeniť tu popisovaný produkt, resp. produkty a/alebo službu/služby.